Chưa phân loại

Thủ tục lưu ký

Giới thiệu nghiệp vụ Lưu ký

Lưu ký chứng khoán là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản an toàn, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán của khách hàng trên tài khoản lưu ký chứng khoán do PHUGIASC quản lý nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích liên quan đến chứng khoán của người sở hữu.
Theo quy định của Luật chứng khoán, chứng khoán của Công ty đại chúng (bao gồm chứng khoán của các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán và chứng khoán của các Công ty đại chúng chưa niêm yết) phải được lưu ký trước khi thực hiện giao dịch.
Việc lưu ký chứng khoán của khách hàng tại PHUGIASC được thực hiện theo nguyên tắc: khách hàng lưu ký chứng khoán tại PHUGIASC và PHUGIASC sẽ tái lưu ký chứng khoán của khách hàng tại VSD. Việc quản lý tài khoản lưu ký chứng khoán của khách hàng tại PHUGIASC được thực hiện một cách chính xác, nhanh chóng, an toàn và đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

Hướng dẫn Lưu ký chứng khoán

1. Hồ sơ lưu ký gồm:

 • Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc)
 • Phiếu gửi chứng khoán
 • Khách hàng là cá nhân: CMND (bản photocopy)
 • Khách hàng là tổ chức: Đăng ký kinh doanh (bản photocopy có công chứng), Quyết định bổ nhiệm, Bản sao CMND

2. Các bước thực hiện:

Khách hàng có thể thực hiện việc lưu ký chứng khoán theo một trong hai phương thức sau:

Lưu ký trực tiếp tại PHUGIASC

Khách hàng có chứng khoán trực tiếp đến Quầy Lưu ký của PHUGIASC để thực hiện thủ tục lưu ký.
PHUGIASC sẽ thông báo kết quả lưu ký cho Khách hàng trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (trường hợp tổ chức phát hành đăng ký sai số CMND hay Ngày cấp CMND sẽ điều chỉnh cộng thêm 03 ngày làm việc).

Lưu ký từ xa:

Khách hàng gửi bộ hồ sơ lưu ký đầy đủ bằng thư bảo đảm tới PHUGIASC

Giới thiệu nghiệp vụ Thực hiện quyền

PHUGIASC cung cấp dịch vụ thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán đối với các chứng khoán lưu ký tại PHUGIASC. Các loại quyền bao gồm:

Quyền bỏ phiếu

 • Quyền nhận cổ tức bằng tiền
 • Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, thưởng cổ phiếu
 • Quyền nhận lãi và gốc trái phiếu
 • Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
 • Quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi
 • Quyền thay đổi tên, tách, gộp cổ phiếu
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật

Hệ thống của PHUGIASC cho phép tính toán, phân bổ chính xác quyền cho người sở hữu chứng khoán đã lưu ký theo tỷ lệ thực hiện do VSD và Tổ chức phát hành thông báo:Đối với chứng khoán được hưởng quyền dự ĐHCĐ, PHUGIASC sẽ phối hợp và cung cấp danh sách khách hàng cho VSD

Đối với chứng khoán được hưởng quyền nhận cổ tức tiền PHUGIASC sẽ phân bổ và chuyển tiền vào tài khoản tiền của khách hàng ngay khi nhận được tiền chi trả từ tổ chức phát hành

Đối với chứng khoán được hưởng quyền và nhận cổ tức cổ phiếu, nhận cổ phiếu thưởng PHUGIASC sẽ tính toán dựa vào tỷ lệ thực hiện và phân bổ vào tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng ngay khi nhận được thông báo từ VSD

Đối với chứng khoán được hưởng quyền mua PHUGIASC sẽ thông báo trên website, bằng thư và nhắn tin đến từng Khách hàng về việc thực hiện quyền mua Khách hàng có thể thực hiện trực tuyến hoặc trực tiếp tại PHUGIASC

Đối với các quyền khác PHUGIASC sẽ thực hiện theo lịch trình của Sỡ giao dịch và Trung tâm lưu ký chứng khoán đảm bảo quyền lợi của Khách hàng theo đúng quy chế Thực hiện quyền và pháp luật chứng khoán Việt Nam.

Post Comment