Cơ cấu Cổ đông

Điều lệ dành cho Cổ đông

ĐIỀU LỆ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA PHUGIASC


  • Hệ thống hóa các quy trình nghiệp vụ của Công ty cho phù hợp với Luật chứng khoán và các quy định hiện hành.
  • Dự thảo các hợp đồng theo sự phân công của Tổng giám đốc; hỗ trợ tham gia quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng và có ý kiến về mặt pháp lý đối với các văn bản hợp đồng đó.
  • Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với dự thảo hợp đồng, văn bản do các đơn vị khác trong Công ty
  • Định kỳ hoặc đột xuất rà soát và hệ thống hóa các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty.
  • Định kỳ hoặc đột xuất phối hợp với các phòng, ban của Công ty giúp Tổng giám đốc lập kế hoạch tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
  • Kiến nghị tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định của Công ty trái pháp luật hoặc không phù hợp.
  • Thực hiện chức năng kiểm soát nội bộ: duy trì kiểm soát và cải tiến các quy trình quy định hoạt động của Công ty được TGĐ ban hành.