Lịch sử giá Thống kê thị trường Biểu đồ kỹ thuật

Thống kê thị trường

HNX
HNX Index 120.04 1.12 0.95 %
KLGD 57,907,688
GTGD 820,968,000,000
Dữ liệu ngày  : 08/01/2018
Thống kê thị trường:
THỐNG KÊ TỶ TRỌNG KLGD TỶ TRỌNG GTGD
Số cổ phiếu tăng giá
 
Số cổ phiếu đứng giá
 
Số cổ phiếu giảm giá
 
Số lượng Khối lượng (CP) Giá trị (tỷ đồng)
Số cổ phiếu tăng giá 47 1,877,968 72
Số cổ phiếu giám giá 41 2,808,999 11
Số cổ phiếu đứng giá 151 30,167,247 417
Tăng Giảm GD nhiều GT NN
CKGiáThay đổiKL
KHL0.3+0.1 (50)45,300
PVV0.7+0.1 (16.7)46,500
B821+0.1 (11.1)31,500
BTW13.2+1.2 (10)100
SFN28.8+2.6 (9.9)140
HOSE
VNIndex 919.02 2.96 0.32 %
KLGD 159,138,294
GTGD 4,108,923,000,000
Dữ liệu ngày  20/11/2018
Thống kê thị trường:
THỐNG KÊ TỶ TRỌNG KLGD TỶ TRỌNG GTGD
Số cổ phiếu tăng giá
 
Số cổ phiếu đứng giá
 
Số cổ phiếu giảm giá
 
Số lượng Khối lượng (CP) Giá trị (tỷ đồng)
Số cổ phiếu tăng giá 114 4,745,787 2,838
Số cổ phiếu giám giá 135 4,333,005 3,397
Số cổ phiếu đứng giá 64 479,205 199
Tăng Giảm GD nhiều GT NN
CKGiáThay đổiKL
KAC7.81+0.5 (7)
HTL19.15+1.3 (7)65
FCM6.45+0.4 (7)10,520
NAF11.55+0.8 (6.9)18,710
VSI21.6+1.4 (6.9)420