Biểu phí

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ
LOẠI DỊCH VỤ MỨC PHÍ
MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN Tại sàn/Qua call center Qua web
1. Đối với lệnh giao dịch CK có giá trị đặt lệnh dưới 200 triệu VNĐ/1 lệnh. 0.35% 0.2%
2. Đối với lệnh giao dịch CK có giá trị đặt lệnh từ 200 triệu VNĐ đến dưới 400 triệu VNĐ/1 lệnh. 0.30%
3. Đối với lệnh giao dịch CK có giá trị đặt lệnh từ 400 triệu VNĐ đến dưới 600 triệu VNĐ/1 lệnh. 0.27%
4. Đối với lệnh giao dịch CK có giá trị đặt lệnh từ 600 triệu VNĐ đến dưới 1 tỷ VNĐ/1 lệnh. 0.24%
5. Đối với lệnh giao dịch CK có giá trị từ 1 tỷ VNĐ/1 lệnh trở lên. 0.20%
6. Đối với lệnh giao dịch trái phiếu/thỏa thuận. 0.20%
Mở tài khoản Miễn phí
Đóng tài khoản 100.000đ
Chuyển tiền Miễn phí (trừ phí phải trả cho ngân hàng nếu chuyển khác hệ thống)
Ứng trước 0.06%/ngày (qua web tối thiểu 30.000đ, tại công ty tối thiểu 50.000đ)

BIỂU PHÍ GIAO DỊCH UPCOM
LOẠI DỊCH VỤ MỨC PHÍ
MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN
1. Đối với lệnh giao dịch CK có giá trị đặt lệnh dưới 100 triệu VNĐ/1 lệnh.  0.250%
2. Đối với lệnh giao dịch CK có giá trị đặt lệnh từ 100 triệu VNĐ đến dưới 300 triệu VNĐ/1 lệnh.  0.225%
3. Đối với lệnh giao dịch CK có giá trị đặt lệnh từ 300 triệu VNĐ đến dưới 500 triệu VNĐ/1 lệnh.  0.200%
4. Đối với lệnh giao dịch CK có giá trị đặt lệnh từ 500 triệu VNĐ đến dưới 01 tỷ VNĐ/1 lệnh.  0.175%
5. Đối với lệnh giao dịch CK có giá trị đặt lệnh từ 01 tỷ VNĐ đến dưới 02 tỷ VNĐ/1 lệnh.  0.150%
6. Đối với lệnh giao dịch CK có giá trị đặt lệnh từ 02 tỷ VNĐ trở lên.  0.125%
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH!