Bản công bố rủi ro

CTY CP CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA

58 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q1, TP.HCM

ĐT: (08) 6283.6888 - Fax: (08) 6283.8666

–²–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–²–

HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

Số: .............../GDTT-PGSC

Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến này (sau đây gọi là “Hợp đồng”) được lập ngày … tháng … năm 201…  tại ....................giữa các Bên sau đây:

Tên cá nhân / tổ chức:   ...............................................................................................................................................

Ngày sinh:  .............................. Nơi sinh: ..............................................      Giới tính:                  Nam       Nữ

Số CMND/Giấy CN ĐKKD: ........................................................................................................................................

Ngày cấp:  ............................................. Nơi cấp:  .......................................  Ngày hết hạn:  ......................................

Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính:  ............................................................................................................................

Điện thoại:  .............................................................................. Fax: ........................  MST:  .......................................

Điện thoại di động: ..................................................................Email:   .......................................................................

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức: .................................................................................................................

Chức vụ: ..................................... ................................................................................................................................

Số CMND:  ...................................................................................................................................................

Nơi cấp:  .................................................. Ngày cấp:  ..............................................  Ngày hết hạn:  .........................

Tài khoản giao dịch chứng khoán số:............................................................................................................................

Sau đây gọi tắt là: “Khách hàng” Và

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA (PGSC)

  Trụ sở: 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

  Số điện thoại: 08.6283.6888                                              Fax: 08.6283.8666

  Giấy CNĐKKD số: 4103005804 do Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM cấp ngày 27/12/2006

  Giấy phép HĐKĐCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 28/12/2006 số 47/UBCK-GPHĐKD

  Người đại diện: Ông Nguyễn Quang Trung                        Chức vụ:  Tổng Giám Đốc

  Tài khoản số: 037 100 370 4388                                        Tại: Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam-CN Tân Định

Sau đây gọi tắt là “Công ty chứng khoán”

Căn cứ vào chức năng và nhu cầu của mỗi bên, hai Bên thống nhất ký Hợp đồng này với các điều khoản và điều kiện sau:

Điều 1: Giải thích thuật ngữ

 1. “Giao dịch trực tuyến” là việc Khách hàng thực hiện và PhuGiaSC chấp thuận các lệnh giao dịch của Khách hàng thông qua Internet tại website của PhuGiaSC: http://itrade.phugiasc.vn và/hoặc qua điện thoại.
 2. “Dịch vụ giao dịch trực tuyến” là dịch vụ mà PhuGiaSC cung cấp cho Khách hàng với các tiện ích để thực hiện Giao dịch trực tuyến.
 3. “Tên đăng nhập” là dãy ký tự do PhuGiaSC cung cấp và Khách hàng dùng để sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến.
 4. “Mật khẩu” là dãy mã hiệu do PhuGiaSC cung cấp và Khách hàng có thể thay đổi tùy thích và thường xuyên.

Điều 2: Điều kiện cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến

 1. Khách hàng đăng ký sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến tại PhuGiaSC và cam kết thanh toán các khoản phí/lệ phí dịch vụ (nếu có);

2.       Việc cung cấp Dịch vụ giao dịch trực tuyến và thực hiện Giao dịch trực tuyến được ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng mở tài khoản và các cam kết liên quan mà khách hàng đã ký kết với PhuGiaSC.

3.       Bất kỳ cố gắng nào để thực hiện Giao dịch trực tuyến bởi người không phải là Khách hàng trực tuyến hoặc người được Khách hàng trực tuyến ủy quyền hợp pháp đều bị coi là hành vi vi phạm và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

4.       Việc đăng ký và thực hiện Giao dịch trực tuyến không loại trừ quyền của khách hàng được thực hiện giao dịch chứng khoán theo các hình thức khác mà khách hàng đã đăng ký với PhuGiaSC.

Điều 3: Phí dịch vụ

Khách hàng đồng ý rằng PhuGiaSC có quyền thu và thay đổi mức phí/lệ phí. Biểu phí thay đổi sẽ được thông báo tại Sàn giao dịch và Website https://phugiasc.vn trước khi có hiệu lực.

Điều 4: Phương thức giao dịch

   Khách hàng có thể đặt lệnh giao dịch Chứng khoán theo các phương pháp giao dịch khác (qua Internet, điện thoại..), trong trường hợp đó, Khách hàng phải tuân thủ các điều kiện sau:

 1. Nộp sẵn phiếu lệnh đã ký cho Công ty, khi có giao dịch phát sinh từ khách hàng thông qua các hình thức giao dịch trên thì Công ty có thể điền các thông tin cần thiết vào các phiếu lệnh đó cho khách hàng.
 2. Trong trường hợp khách hàng không ký sẵn phiếu lệnh cho Công ty, điều đó được mặc nhiên hiểu là khách hàng đã uỷ quyền cho Công ty ký các phiếu lệnh cho khách hàng khi phát sinh giao dịch từ khách hàng thông qua hình thức đặt lệnh trên.

Điều 5: Ủy quyền giao dịch

Khách hàng ủy quyền giao dịch cho người thứ ba.
Hệ thống của PhuGiaSC sẽ hiểu đó là giao dịch của Khách hàng trực tuyến hoặc người được Khách hàng ủy quyền hợp pháp khi người thực hiện giao dịch đã cung cấp cho hệ thống đầy đủ các thông tin nhận dạng mà hệ thống yêu cầu.

 1. Tên người được ủy quyền:….
 2. Số CMND:…………………..
 3. Địa chỉ:……………………….
 4. Số điện thoại:……………….

Điều 6: Thông tin cần bảo mật

1.   PhuGiaSC và Khách hàng cam kết bảo mật các thông tin dưới đây:

-          Tên đăng nhập và Mật khẩu

-          Lệnh giao dịch

-          Các thông tin khác theo thỏa thuận

2.   Các thông tin này chỉ được phép công bố theo yêu cầu của pháp luật hoặc của Khách hàng.

3.   Khách hàng chấp thuận việc PhuGiaSC công bố các thông tin bảo mật cho chính Khách hàng và người được Khách hàng ủy quyền sau khi đã xác nhận các thông tin cá nhân.   

Điều 7: Những rủi ro phát sinh từ giao dịch trực tuyến

 1. Các rủi ro mà Khách hàng có thể gặp phải trong quá trình giao dịch trực tuyến đã được PhuGiaSC nhận diện và ghi rõ trong Bản công bố rủi ro (kèm theo và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng giao dịch trực tuyến). Khách hàng cần đọc Bản công bố rủi ro của PhuGiaSC để hiểu rõ các rủi ro mà mình có thể gặp phải trong quá trình thực hiện giao dịch trực tuyến.
 2. Bản công bố rủi ro đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của PhuGiaSC http://phugiasc.vn. Các rủi ro phát sinh được nhận diện sau khi soạn thảo Bản công bố rủi ro này sẽ được PhuGiaSC cập nhật tại địa chỉ trên.
 3. Khách hàng được yêu cầu cập nhật những sửa đổi bổ sung trong Bản công bố rủi ro ngay khi PhuGiaSC cập nhật Bản công bố rủi ro trên trang thông tin điện tử http://phugiasc.vn mà không cần phải ký thêm cam kết/phụ lục hợp đồng nào giữa hai bên.

Điều 8: Cam kết của khách hàng

 1. Khi sử dụng Dịch vụ, Khách hàng cam kết đã đọc kỹ, hiểu rõ các quy định về giao dịch trực tuyến của PhuGiaSC;
 2. Khách hàng cam kết thực hiện cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến mình và kịp thời thông báo khi có sự thay đổi, chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin cung cấp.
 3. Việc thực hiện các giao dịch thông qua dịch vụ giao dịch trực tuyến từ xa luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi của hệ thống hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác. Khách hàng cam kết chấp nhận bất kỳ rủi ro, mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến từ xa do lỗi của hệ thống hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc do hành vi của Khách hàng ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch hoặc sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng, cam kết thanh toán mọi khoản phí sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến do PhuGiaSC quy định trong từng thời kỳ;
 4. Khách hàng thừa nhận lệnh giao dịch sẽ được xem là của Khách hàng nếu nhân viên giao dịch /Hệ thống giao dịch của PhuGiaSC nhận được đầy đủ các thông tin nhận dạng mà PhuGiaSC yêu cầu bao gồm: họ tên, số CMND/Hộ chiếu, số tài khoản chứng khoán, mã số giao dịch hoặc các mật khẩu truy cập phù hợp với những thông tin mà khách hàng đó đã đăng ký với PhuGiaSC.
 5. Khách hàng đồng ý ủy quyền cho nhân viên của PhuGiaSC hoàn tất nội dung và ký tên xác nhận đăng ký quyền mua, chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán, trên phiếu lệnh, chuyển khoản tiền phù hợp với yêu cầu của Khách hàng qua phương thức giao dịch trực tuyến từ xa và cam kết thừa nhận các kết quả giao dịch phát sinh từ hoạt động ủy quyền nói trên trong mọi trường hợp.
 6. Khách hàng có trách nhiệm bảo mật mã số giao dịch hoặc mật khẩu truy cập và bảo quản OTP của mình khi giao dịch trực tuyến từ xa. Khách hàng phải chịu mọi thiệt hại, mất mát phát sinh do mã số giao dịch hoặc mật khẩu truy cập bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào hoặc do OTP bị thất lạc vì bất cứ lý do nào. Trong trường hợp nghi ngờ đã để lộ mã số giao dịch, mật khẩu truy cập, OTP bị thất lạc hoặc mất cắp, Khách hàng phải thông báo ngay với PhuGiaSC bằng văn bản. Khách hàng phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch đang diễn ra hoặc đã được thực hiện trước khi PhuGiaSC có xác nhận bằng văn bản về việc đã nhận được thông báo đã bị tiết lộ mã số giao dịch, mật khẩu truy cập, mất OTP của Khách hàng.
 7. Khách hàng đồng ý việc các lệnh chuyển tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng vào Tài khoản của PhuGiaSC đương nhiên được chấp nhận để thực hiện quyền mua, ký quỹ đấu giá, thanh toán chi phí phát sinh từ giao dịch chứng khoán và cầm cố chứng khoán của Khách hàng;
 8. Khi sử dụng dịch vụ chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán, gửi rút tiền và các dịch vụ khác không giới hạn Khách hàng phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của PhuGiaSC liên quan tới các dịch vụ này, Khách hàng có thể gặp phải các rủi ro như: Không kết nối được hệ thống, đường truyền bị gián đoạn, bị chậm, tài khoản bị lấy cắp hoặc bị PhuGiaSC từ chối thực hiện hoặc bất kỳ một rủi ro nào khác. PhuGiaSC sẽ cố gắng tối đa để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra nhưng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào của khách hàng liên quan tới việc sử dụng dịch vụ này.
 9. Khách hàng cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành, các quy định, hướng dẫn về giao dịch trực tuyến của PhuGiaSC và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp không tuân thủ hoặc tuân thủ không đầy đủ các hướng dẫn và quy trình này.

Điều 9: Cam kết của công ty chứng khoán

 1. PhuGiaSC cam kết cung cấp Dịch vụ giao dịch trực tuyến thuận tiện, đầy đủ nhất và cố gắng giảm thiểu các rủi ro về kỹ thuật có thể gặp phải cho Khách hàng;
 2. Quản lý thông tin liên quan đến việc thực hiện giao dịch của Khách hàng theo đúng quy định Pháp luật.
 3. PhuGiaSC không chịu trách nhiệm về những rủi ro, thiệt hại, mất mát của Khách hàng khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến;
 4. Thông báo trước cho Khách hàng trong trường hợp ngưng, tạm ngưng, thay đổi/chỉnh sửa/thay thế cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ; thay đổi các điều khoản trong Thỏa thuận để phù hợp với quy định theo Luật.

Điều 10: Giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại

 1. Tất cả nội dung và các điều khoản của Hợp đồng này được điều chỉnh bởi Luật pháp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 2. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh bất kỳ khó khăn, vướng mắc nào, hai bên thống nhất sẽ thông báo cho nhau để cùng bàn bạc tìm biện pháp giải quyết, khắc phục, giảm thiểu rủi ro tới mức tối đa và có biên bản về vấn đề này.
 3. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến Hợp đồng này (nếu có) sẽ được hai bên giải quyết trước hết bằng thương lượng, hoà giải. Trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng, hoà giải, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 11: Hiệu lực Hợp đồng

 1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hai bên thống nhất chấm dứt Hợp đồng bằng văn bản.
 2. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Hợp đồng này được xác định là không có hiệu lực và không khả thi, các điều khoản đó sẽ được hai bên thống nhất thay đổi cho phù hợp với quy định của pháp luật cũng như thực tế nhu cầu và khả năng của mỗi bên. Các điều khoản còn lại vẫn sẽ có hiệu lực và ràng buộc các bên trong phạm vi pháp luật cho phép.
 3. Hợp đồng có thể chấm dứt trong các trường hợp sau:

-          Khách hàng yêu cầu chấm dứt hợp đồng và việc chấm dứt phải được thực hiện theo đúng quy định của PhuGiaSC trong từng thời kỳ;

-          Khách hàng vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc thực hiện hành vi bị cấm theo quy định của Pháp luật;

-          Khách hàng bị chết, mất năng lực hành vi dân sự, bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

-          PhuGiaSC giải thể, bị phá sản, bị đình chỉ hoạt động, bị thu hồi giấy phép hoạt động;

 1. Các văn bản kèm theo, bao gồm nhưng không hạn chế: Giấy yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán, Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, Hợp đồng ủy quyền thực hiện giao dịch chứng khoán, Giấy yêu cầu thay đổi thông tin, Phiếu lệnh giao dịch, các chứng từ, tài liệu, dữ liệu điện tử, dữ liệu ghi âm có liên quan... là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng này.

Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. PhuGiaSC giữ một (01) bản, Khách hàng giữ một (01) bản.

                                                                                                  TpHCM, ngày …… tháng …… năm 20…

    KHÁCH HÀNG                                                                        TỔNG GIÁM ĐỐC

 (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)