Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Quy trình giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, gồm:

1. Mở tài khoản:

-   Nhà đầu tư mới mở tài khoản tại PhuGiaSC phải ghi rõ số lượng tài khoản đã mở và mã số tài khoản tại các công ty chứng khoán trước đó.

-   Nhà đầu tư chỉ được phép mở một tài khoản giao dịch tại mỗi công ty chứng khoán, ngoại trừ trường hợp tài khoản giao dịch ký quỹ của nhà đầu tư.

2. Giao dịch báo giá

-  Lệnh giao dịch báo giá là lệnh giới hạn.

-  Lệnh giao dịch báo giá nhập vào hệ thống có hiệu lực đến khi kết thúc giao dịch.

3. Giao dịch thoả thuận

- Giao dịch báo giá và giao dịch thoả thuận tại SGDCK Hà Nội được áp dụng cho các giao dịch cổ phiếu và giao dịch trái phiếu.

Thời gian giao dịch từ 9h00 đến 15h00 (thời gian nghỉ giữa giờ từ 11h30 đến 13h00) các ngày trong tuần trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động hoặc các ngày nghỉ do SGDCK Hà Nội quy định.

4. Hình thức thanh toán

- Đối với cổ phiếu: T + 3.

- Đối với trái phiếu: T+1.

5.  Đơn vị yết giá

- Giao dịch báo giá :

·         Đối với cổ phiếu: 100 đồng.

·         Đối với trái phiếu: Không quy định.

- Giao dịch thoả thuận: không quy định.

6.  Đơn vị giao dịch

- Giao dịch báo giá: 100 cổ phiếu hoặc 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) tính theo mệnh giá trái phiếu.

- Giao dịch thoả thuận: Không quy định đơn vị giao dịch, khối lượng tối thiểu là 5.000 cổ phần hoặc đối với cổ phiếu lô lẻ, đối với trái phiếu tối thiểu là 100 triệu đồng.

7. Giá tham  chiếu

            Giá tham chiếu của cổ phiếu đang giao dịch là giá cơ sở của ngày giao dịch gần nhất trước đó. Giá cơ sở là mức giá bình quân gia quyền của các giá giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục trong 15 phút cuối cùng của thời gian giao dịch trong ngày theo quy định.

8. Biên độ giao động giá

- Đối với cổ phiếu là 10% so với giá tham chiếu

Giá sàn = giá tham chiếu – 10%*giá tham chiếu

Giá trần = giá tham chiếu + 10%*giá tham chiếu  

Trường hợp sau khi tính toán, giá trần và giá sàn bằng giá tham chiếu, giới hạn dao động giá được xác định lại như sau:

                        Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + 01 đơn vị yết giá

                        Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu – 01 đơn vị yết giá.

Trường hợp giá tham chiếu bằng 100 đồng, giới hạn dao động giá được xác định lại như sau:

                        Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + 01 đơn vị yết giá

                        Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu.

- Không áp dụng biên độ giao động giá đối với các giao dịch trái phiếu.

- Đối với các cổ phiếu mới giao dịch hoặc cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch trong ngày đầu tiên giao dịch hoặc ngày giao dịch trở lại, biên độ giao động giá là   +/- 30%.

9. Các loại lệnh

-    Lệnh giới hạn (LO) – là lệnh mua hay bán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn.

-    Lệnh MAK: Là lệnh thị trường có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp.

-    Lệnh MOK: Là lệnh thị trường nếu không được thực hiện toàn bộ thì bị hủy trên hệ thống ngay sau khi nhập.

-    Lệnh MTL: Là lệnh thị trường có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ chuyển thành lệnh LO.

-    Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC).

Lệnh

LO

Lệnh

ATC

Lệnh MAK, MOK, MTL

Thời gian áp dụng

9:00 – 11:30

13:00 – 14:45

14:30 – 14:45

9:00 – 11:30

13:00 – 14:30

Định nghĩa

Lệnh mua/bán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn

Lệnh mua/bán tại mức giá đóng cửa

Lệnh mua tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán tại mức giá mua cao nhất hiện có

Giá ghi trên phiếu lệnh

Giá đặt mua/bán

ATC

MAK, MOK, MTL

Giá thực hiện

Bằng hoặc tốt hơn giá ghi trên phiếu lệnh

Giá khớp lệnh

Giá khớp lệnh

Hiệu lệnh của lệnh

9:15 – 11:30 và 13:00 – 14:45 hoặc cho đến khi nhà đầu tư viết phiếu lệnh hủy

14:30 – 14:45

Hoặc khi nhà đầu tư viết phiếu lệnh hủy trong 14:30 -14:40

9:00 – 11:30 và 13:00 – 14:30, và khi không có lệnh đối ứng, hoặc không khớp hết

Thứ tự ưu tiên

 

Đợt 1 ( 9:00 - 11:30)

Ưu tiên 2

Không áp dụng

Ưu tiên 1

Đợt 2 ( 13:00 - 14:30)

Ưu tiên 2

Không áp dụng

Ưu tiên 1

Đợt 3 (14:30 - 14:45)

Ưu tiên 2

Ưu tiên 1

Không áp dụng

 

10. Sửa – Hủy Lệnh giao dịch

- Trong phiên giao dịch, nhà đầu tư được phép hủy toàn bộ lệnh hoặc một phần của lệnh chưa được khớp.

- Nhà đầu tư được phép sửa giá của lệnh đã đặt nếu lệnh chưa được khớp hoặc một phần của lệnh chưa được khớp.

11. Nguyên tắc thực hiện lệnh giao dịch báo giá

- Các lệnh có mức giá tốt nhất được ưu tiên thực hiện trước.

- Nếu có nhiều lệnh cùng mức giá thì lệnh nào được nhập vào hệ thống trước sẽ được thực hiện trước.

- Nếu lệnh mua và lệnh bán cùng thoả mãn nhau về giá thì giá thực hiện là giá của lệnh nhập vào hệ thống trước.

- Lệnh giao dịch có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần theo bội số của đơn vị giao dịch.

12. Giao dịch mua/bán cùng phiên

-   Nhà đầu tư được thực hiện các giao dịch ngược chiều (mua, bán) cùng một loại chứng khoán trong ngày giao dịch, khi đáp ứng các điều kiện sau:

   a) Sử dụng một tài khoản mở tại một công ty chứng khoán để thực hiện cả lệnh mua và bán;  

   b) Chỉ được mua (hoặc bán) một loại chứng khoán nếu lệnh bán (hoặc lệnh mua) của chứng khoán cùng loại trước đó đã được thực hiện và lệnh giao dịch phải đáp ứng yêu cầu tỷ lệ ký quỹ.

-   Nhà đầu tư không được phép:

  a) Thực hiện giao dịch mà không dẫn đến việc thay đổi quyền sở hữu chứng khoán;

  b) Đồng thời đặt lệnh mua và bán cùng một loại chứng khoán trong từng lần khớp lệnh trên cùng một tài khoản hoặc các tài khoản khác nhau mà nhà đầu tư đứng tên sở hữu.

13. Giao dịch cổ phiếu lẻ

            Giao dịch cổ phiếu có khối lượng từ 1 đến 99 cổ phiếu (lô lẻ) có thể được thực hiện theo phương thức giao dịch thỏa thuận trên hệ thống giao dịch của SGDCKHN hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.