Hướng dẫn

Hướng dẫn khách hàng Giao dịch Chứng khoán

tại Sở GDCK TP Hồ Chí Minh

I. MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

- Nhà đầu tư mới mở tài khoản tại PhuGiaSC phải ghi rõ số lượng tài khoản đã mở và mã số tài khoản tại các công ty chứng khoán trước đó.

- Nhà đầu tư chỉ được phép mở một tài khoản giao dịch tại mỗi công ty chứng khoán, ngoại trừ trường hợp tài khoản giao dịch ký quỹ của nhà đầu tư.

II.  PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH

1. Phương thức giao dịch khớp lệnh (chỉ áp dụng đối với cổ phiếu/chứng chỉ quỹ)

v  Khớp lệnh định kỳ: so khớp các lệnh tại một thời điểm xác định

-          Giá mở cửa từ 9:00 – 9:15.

-          Giá đóng cửa từ 14:30 – 14:45.

v  Khớp lệnh liên tục: so khớp các lệnh ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch          (9:15 – 11:30 và 13:00 – 14:30).

2. Giao dịch thỏa thuận: Các thành viên tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch                (9:00 – 11:30 và 13:00 – 15:00).

* Lưu ý: Trong thời gian nghỉ giữa hai phiên sáng – chiều, không được:

         - Nhập lệnh, sửa, hủy lệnh của giao dịch khớp lệnh.

         - Quảng cáo giao dịch thỏa thuận, hủy quảng cáo giao dịch thỏa thuận.

         - Thực hiện giao dịch thỏa thuận, hủy giao dịch thỏa thuận.

III. THỨ TỰ ƯU TIÊN KHỚP LỆNH

1.   Ưu tiên về giá

            - Lệnh mua có mức giá mua cao hơn được thực hiện trước.

            - Lệnh bán có mức giá bán thấp hơn được thực hiện trước.

2.   Ưu tiên về thời gian

            Lệnh mua hay bán tại cùng một mức giá, lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước được ưu tiên thực hiện trước.

IV.   CÁC LOẠI LỆNH

-    Lệnh giới hạn (LO) – là lệnh mua hay bán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn.

-    Lệnh thị trường (MP) - lệnh mua tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.

-    Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO).

-    Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC).

Lệnh ATO

Lệnh

ATC

Lệnh MP

Lệnh

LO

Thời gian áp dụng

9:00 – 9:15

14:30 – 14:45

9:15 – 11:30

13:00 – 14:30

9:15 – 11:30

13:00 – 14:45

Định nghĩa

Lệnh mua/bán tại mức giá mở cửa

Lệnh mua/bán tại mức giá đóng cửa

Lệnh mua tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán tại mức giá mua cao nhất hiện có

Lệnh mua/bán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn

Giá ghi trên phiếu lệnh

ATO

ATC

MP

Giá đặt mua/bán

Giá thực hiện

Giá khớp lệnh

Giá khớp lệnh

Giá khớp lệnh

Bằng hoặc tốt hơn giá ghi trên phiếu lệnh

Hiệu lệnh của lệnh

9:00 – 9:15

14:30 – 14:45

9:15 – 11:30 và 13:00 – 14:30, và khi không có lệnh đối ứng, hoặc không khớp hết

9:15 – 11:30 và 13:00 – 14:45 hoặc cho đến khi nhà đầu tư viết phiếu lệnh hủy

Thứ tự ưu tiên

Đợt 1( 9:00 - 9:15)

Ưu tiên 1

Không áp dụng

Không áp dụng

Ưu tiên 2

Đợt 2 ( 9:15 - 11:30)

Không áp dụng

Không áp dụng

Ưu tiên 1

Ưu tiên 2

Đợt 3 ( 13:00 - 14:30)

Không áp dụng

Không áp dụng

Ưu tiên 1

Ưu tiên 2

Đợt 4 (14:30 - 14:45)

Không áp dụng

Ưu tiên 1

Không áp dụng

Ưu tiên 2

V.          MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC

1.   Đơn vị yết giá

   -  Đối với cổ phiếu:

Mức giá

Đơn vị yết giá

Nhỏ hơn 50.000

100 đồng

50.000 – 99.500

500 đồng

Từ 100.000

1.000 đồng

-    Đối với trái phiếu: không quy định.

2. Đơn vị giao dịch

- Đơn vị giao dịch khớp lệnh lô chẵn: 10 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đầu tư.

- Khối lượng giao dịch thỏa thuận: 20.000 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đầu tư trở lên.

- Không quy định đơn vị giao dịch đối với phương thức giao dịch thỏa thuận.

3. Giá tham chiếu: là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó.

4. Biên độ giao động giá:

      - Đối với cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đầu tư: 7% so với giá tham chiếu.

                  Giá trần = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu*Biên độ dao động giá).

                  Giá sàn = Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu*Biên độ dao động giá).

Trong trường hợp giá trần và sàn của cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đầu tư điều chỉnh theo biên độ dao động giá bằng với giá tham chiếu, giá trần và sàn của cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đầu tư sẽ được điều chỉnh như sau:

                  Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + một đơn vị yết giá

                  Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu – một đơn vị yết giá

Trong trường hợp giá trần và sàn của cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đầu tư sau khi điều chỉnh theo cách trên bằng không (0), giá trần và sàn sẽ được điều chỉnh như sau:

                  Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + một đơn vị yết giá

                  Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu

- Đối với trái phiếu: không quy định.

5. Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mới niêm yết:

         - Tổ chức niêm yết, công ty chứng khoán tư vấn niêm yết phải đưa ra mức giá giao dịch dự kiến làm tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên.

         - Biên độ dao động trong ngày giao dịch đầu tiên :  ± 20%.

         - Chỉ nhận lệnh giới hạn và khớp lệnh một lần theo phương thức khớp lệnh định kỳ.

         - Nếu trong 3 ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mới niêm yết chưa có giá, tổ chức niêm yết sẽ xác định lại giá giao dịch dự kiến.

 6. Sửa, hủy lệnh

- Trong thời gian khớp lệnh định kỳ: nhà đầu tư không được hủy lệnh giao dịch đã đặt trong đợt khớp lệnh định kỳ. Chỉ được phép hủy các lệnh hoặc phần còn lại chưa được thực hiện của các lệnh được đặt từ lần khớp lệnh định kỳ hoặc liên tục được đặt trước đó.

- Trong đợt khớp lệnh liên tục: nhà đầu tư có thể yêu cầu công ty chứng khoán hủy lệnh nếu lệnh hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện, kể cả các lệnh hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện ở lần khớp lệnh định kỳ hoặc liên tục trước đó.

7. Phương thức thanh toán

- Đối với cổ phiếu: T+3

- Đối với trái phiếu: T+1

8. Giao dịch mua/bán cùng phiên

-   Nhà đầu tư được thực hiện các giao dịch ngược chiều (mua, bán) cùng một loại chứng khoán trong ngày giao dịch, khi đáp ứng các điều kiện sau:

   a) Sử dụng một tài khoản mở tại một công ty chứng khoán để thực hiện cả lệnh mua và bán;  

   b) Chỉ được mua (hoặc bán) một loại chứng khoán nếu lệnh bán (hoặc lệnh mua) của chứng khoán cùng loại trước đó đã được thực hiện và lệnh giao dịch phải đáp ứng yêu cầu tỷ lệ ký quỹ.

-   Nhà đầu tư không được phép:

  a) Thực hiện giao dịch mà không dẫn đến việc thay đổi quyền sở hữu chứng khoán;

  b) Đồng thời đặt lệnh mua và bán cùng một loại chứng khoán trong từng lần khớp lệnh trên cùng một tài khoản hoặc các tài khoản khác nhau mà nhà đầu tư đứng tên sở hữu.