Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG UPCOM

Quy trình giao dịch trên thị truờng UPCOM bao gồm:

1. Mở tài khoản:

  •  Nhà đầu tư mới mở tài khoản tại PhuGiaSC phải ghi rõ số lượng tài khoản đã mở và mã số tài khoản tại các công ty chứng khoán trước đó.
  • Nhà đầu tư chỉ được phép mở một tài khoản giao dịch tại mỗi công ty chứng khoán, ngoại trừ trường hợp tài khoản giao dịch ký quỹ của nhà đầu tư.

2. Giao dịch báo giá

-  Lệnh giao dịch báo giá là lệnh giới hạn.

-  Lệnh giao dịch báo giá nhập vào hệ thống có hiệu lực đến khi kết thúc giao dịch.

3. Giao dịch thoả thuận

Bên mua, bên bán tự thoả thuận với nhau về các điều kiện giao dịch và thông tin giao dịch được nhập vào hệ thống đăng ký giao dịch để xác nhận.

Thời gian giao dịch từ 9h00 đến 15h00 (thời gian nghỉ giữa giờ từ 11h30 đến 13h00) các ngày trong tuần trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động hoặc các ngày nghỉ do SGDCK Hà Nội quy định.

4. Hình thức thanh toán

- Đối với cổ phiếu: T+3.

- Đối với trái phiếu: T+1.

5.  Đơn vị yết giá

- Đơn vị yết giá quy định đối với cổ phiếu là 100 đồng.

- Không quy định đơn vị yết giá đối với trái phiếu.

6.  Đơn vị giao dịch

- Giao dịch khớp lệnh liên tục: 100 cổ phiếu hoặc 100 trái phiếu.

- Giao dịch thoả thuận: Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thoả thuận. Áp dụng khối lượng giao dịch tối thiểu đối với giao dịch thoả thuận là 10 cổ phiếu hoặc 10 trái phiếu.

7. Giá tham  chiếu

Giá tham chiếu của cổ phiếu là bình quân gia quyền các giá thực hiện qua phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục của ngày giao dịch gần nhất. Đối với các cổ phiếu mới đăng ký hoặc cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch trong ngày đầu tiên giao dịch hoặc ngày giao dịch trở lại không biên độ. Trong ngày giao dịch tiếp theo sẽ tính giá tham chiếu bình thường.

- Trường hợp cổ phiếu mới đăng ký giao dịch, trong ngày giao dịch đầu tiên, SGDCK HN chỉ nhận lệnh giao dịch khớp lệnh liên tục và không áp dụng biên độ dao động giá. Nếu trong ngày giao dịch đầu tiên không có giá thực hiện thì giá tham chiếu sẽ được xác định trong ngày giao dịch kế tiếp cho đến khi giá giao dịch được xác lập trên hệ thống.

SGDCK HN không thực hiện nhận lệnh giao dịch thỏa thuận cho đến khi giá tham chiếu của cổ phiếu được xác định.

- Trường hợp cổ phiếu không có giao dịch trên hai mươi lăm (25) ngày giao dịch liên tiếp khi được giao dịch trở lại thì giá tham chiếu được xác định tương tự quy định xác định giá tham chiếu của cổ phiếu mới đăng ký giao dịch.

            Các trường hợp khác do SGDCKHN quyết định sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.

8. Biên độ giao động giá

- Đối với cổ phiếu là 15% so với giá tham chiếu (giá sàn = giá tham chiếu – 15%*giá tham chiếu,  giá trần = giá tham chiếu + 15%*giá tham chiếu ).

- Không áp dụng biên độ giao động giá đối với các giao dịch trái phiếu.

9. Sửa – Hủy Lệnh giao dịch

- Trong phiên giao dịch, nhà đầu tư được phép hủy toàn bộ lệnh hoặc một phần của lệnh chưa được khớp.

- Nhà đầu tư được phép sửa giá của lệnh đã đặt nếu lệnh chưa được khớp hoặc một phần của lệnh chưa được khớp.

10. Nguyên tắc thực hiện lệnh giao dịch báo giá

- Các lệnh có mức giá tốt nhất được ưu tiên thực hiện trước.

- Nếu có nhiều lệnh cùng mức giá thì lệnh nào được nhập vào hệ thống trước sẽ được thực hiện trước.

- Nếu lệnh mua và lệnh bán cùng thoả mãn nhau về giá thì giá thực hiện là giá của lệnh nhập vào hệ thống trước.

- Lệnh giao dịch có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần theo bội số của đơn vị giao dịch.

11. Giao dịch mua/bán cùng phiên

-   Nhà đầu tư được thực hiện các giao dịch ngược chiều (mua, bán) cùng một loại chứng khoán trong ngày giao dịch, khi đáp ứng các điều kiện sau:

   a) Sử dụng một tài khoản mở tại một công ty chứng khoán để thực hiện cả lệnh mua và bán;  

   b) Chỉ được mua (hoặc bán) một loại chứng khoán nếu lệnh bán (hoặc lệnh mua) của chứng khoán cùng loại trước đó đã được thực hiện và lệnh giao dịch phải đáp ứng yêu cầu tỷ lệ ký quỹ.

-   Nhà đầu tư không được phép:

  a) Thực hiện giao dịch mà không dẫn đến việc thay đổi quyền sở hữu chứng khoán;

  b) Đồng thời đặt lệnh mua và bán cùng một loại chứng khoán trong từng lần khớp lệnh trên cùng một tài khoản hoặc các tài khoản khác nhau mà nhà đầu tư đứng tên sở hữu.