Hồ sơ doanh nghiệp

Thị trường Ngành Mã CK

Mã CK Tên Công Ty Tổng Số Cổ Phiếu Vốn Điều Lệ
ABI Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp 38.000.000 380.000.000.000
BMI Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh 75.500.000 755.000.000.000
BVH Tập đoàn Bảo Việt 680.471.400 6.804.715.000.000
PTI TCT Cổ Phần Bảo Hiểm Bưu Điện 50.395.710 503.957.100.000
PVI Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam 209.873.500 2.342.419.000.000
VNR Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam 100.827.700 1.008.277.000.000